2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Temel SQL

Ön Koşul

Temel seviye bir eğitim olduğu için herhangi bir ön gereksinimi yoktur.

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcılarımız Oracle Veritabanı SQL sorguları yazma konusunda bilgi sahibi olabilecektir.

Eğitimin İçeriği

 

Module 1: SQL SELECT Cümlesi ile Verilerin Sorgulanması

Tüm Sütunların veya Belirlenen sütunların Seçilmesi

Aritmetik ifadelerin ve NULL değerlerin SELECT cümlesinde kullanımı

Sütun alias kullanımı

DISTINCT, Concatenation ve quote operatörü

 

Module 2: Verinin Kısıtlanması ve Sıralanması

WHERE kullanarak verinin kısıtlanması

Mantıksal operatörler ve karşılaştırma operatörleri

ORDER BY ile sorguların yazılması

Verilerin artan ve azalan sırada sıralanması

Substitution değişkenler

 

Module 3: Single-Row Fonksiyonlarının Kullanımı

Single-Row ve Multiple-Row Fonksiyonlar arasındaki fark

Karakter Fonksiyonları

ROUND, TRUNC ve MOD Fonksiyonlarının kullanımı

Tarih fonksiyonları

 

Module 4: Koşul İfadeleri ve Dönüştürme Fonksiyonları

Implicit ve Explicit veri tipi dönüşümleri

TO_CHAR, TO_NUMBER ve TO_DATE dönüştürme fonksiyonları

İçiçe fonksiyonlar

NVL, NULLIF ve COALESCE

SELECT cümlelerinde IF THEN ELSE koşul ifadesinin kullanımı

 

Module 5: Veriyi Gruplama – Grup Fonksiyonları

AVG, SUM, MIN ve MAX fonksiyonları

Null değerlerin grup fonksiyonlarında handle edilmesi

GROUP BY kullanımı

HAVING kullanımı

 

Module 6: Birden Çok Tabloyu Birbirine Bağlama (JOINS)

Birden çok tabloyu birbirine bağlayarak veri sorgulama

OUTER JOINS

SELF JOIN

CROSS JOINS

 

Module 7: İçiçe Sorgular (Subqueries)

Single-Rowiçiçe sorgular

İçiçe sorgularda grup fonksiyonlarının kullanımı

Multiple-Rowiçiçe sorgular

ANY ve ALL operatörleri

 

Module 8: Set operatörlerinin Kullanımı

Set operatör kullanımı

UNION, UNION ALL, INTERSECT ve MINUS operatörleri

 

Module 9: DML İşlemleri

Tabloya yeni bir satır ekleme

Tablodaki veriyi değiştirme

DELETE ve TRUNCATE ile tablodan veri silinmesi

COMMIT ve ROLLBACK

Okuma Tutarlılığı

FOR UPDATE kullanımı

 

Module 10: DDL İşlemleri

Şema Objeleri

Tablolar

Kısıtlar (Constraints)

Indeksler

Bölümleme (Partitioning)

Görüntüler (Views)

Sinonimler (Synonym)

Sıralar (Sequences)

Tetikleyiciler (Triggers)

Veritabanı Bağlantıları (Database Links)

 

Kayıt

Temel SQL eğitim programı kaydı için aşağıdaki formu doldurunuz.